ДОГОВІР № ПО-ГТС-03
про надання телекомунікаційних послуг доступу до
мережі Інтернет на умовах публічної оферти

11.02.2014 г.Днепр

Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобальні Телекомунікаційні Системи», що включене до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі Рішення НКРЗ від 15.02.2007 року № 594 (надалі – «Оператор»), в особі директора Яницького Олега Віталійовича, що діє на підставі Статуту, пропонує фізичній особі, іменованій надалі «Абонент», надання послуги доступу до мережі Інтернет на наступних умовах:

1. Терміни та визначення
1.1. Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет, що містяться в публічній оферті.
1.2. Договір – договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет, укладений між Оператором і Абонентові на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентові її умов (далі по тексту – Договір).
1.3. Послуга – послуга доступу до мережі Інтернет, що надається Оператором Абонентові (далі по тексту – Послуга).
1.4. Абонент – фізична особа, що уклала з Оператором Договір на умовах, що містяться в публічній оферті.
1.5. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Абонентові умов публічної оферти.
1.6. Оферта – пропозиція укласти договір на пропонованих умовах.
1.7. Особовий рахунок – рахунок у біллінговій системі Оператора, на якому фіксуються авансові платежі Абонента та суми коштів, що утримані (списані) з даних платежів як плата за надану Послугу. Особовий рахунок має унікальний ідентифікатор.
1.8. Устаткування Абонента – електронний пристрій (комп'ютер, ноутбук, та ін..), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.
1.9. Сесія – чергове одно разове безперервне користування Послугою .
1.10. Зона дії послуги – географічна зона телекомунікаційної мережі Оператора.
1.11. WEB-cайт Оператора – WWW-сервер Оператора, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання Послуги. WEB-сайт Оператора розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою http://www.gts.dp.ua/.
1.12. Особистий кабінет – web-сторінка на WEB-сайті Оператора, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманої Абонентові Послуги, поточний стан його Особового рахунку та іншу інформацію. Доступ в Особистий кабінет здійснюється за допомогою устаткування Абонента в зоні дії Послуги за адресою https://stat.gts.dp.ua/.
1.13. Підключення до мережі Інтернет– комплекс дій Оператора, що полягає у прокладанні мережевого кабелю від обладнання Оператора до приміщення Абонента.
1.14. Абонентна плата – сума коштів утримана (списана) за повний календарний місяцю.
1.15. Розрахунковий період – один календарний місяць.
2. Предмет публічного договору
2.1. Оператор зобов'язується надавати Абонентові Послугу доступу до мережі Інтернет на умовах публічної оферти відповідно до діючого законодавства України.
3. Загальні положення
3.1. Усі права й обов'язки від імені Оператора покладені на ТОВ «Глобальні Телекомунікаційні Системи».
3.2. Ця пропозиція адресована всім фізичним особам, які бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги, укласти договір з Оператором про надання послуги доступу до мережі Інтернет.
3.3 Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення й устаткування Абонента здійснюється Абонентові самостійно.
3.4. Термін дії умов публічної оферти обмежений. Договір діє протягом шести місяців з моменту досягнення нульового балансу Особового рахункаАбонента.
3.5. Всі зміни й доповнення до публічної оферти публікуються на WEB-сайті Оператора в порядку, зазначеному в пункті 6.9 оферти.
3.6. Всі умови публічної оферти є обов'язковими як для Абонента, так і для Оператора. Перед початком користування Послугою Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами публічної оферти, заповнити заяву на підключення на Web-сайті Оператора та з’ясувати можливість підключення до мережі Інтернет.
4. Укладання договору
4.1. Договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет укладається шляхом акцепту Абонентові цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, без підписання сторонами і без зазначення особистих даних Абонента.
4.2. Повним і беззастережним акцептом цієї публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Абонентові, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів платіжних систем (безготівковий розрахунок, кредитних карток, Webmoney та ін..).
4.2.1. Після з’ясування можливості підключення Абонент має можливість здійснити акцепт цієї публічної оферти.
4.2.2. Після здійснення акцепту цієї публічної Оферти, шляхом перерахування грошових коштів за послуги, Оператор здійснює підключення Абонента до телекомунікаційної мережі Інтернет протягом п’ятнадцяти робочих днів.
4.3. Момент акцепту цієї публічної оферти, що визначений п.4.2, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Абонентові за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.
4.4. Абонент, що перерахував грошові кошти за Послугу вважається таким, що ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.
4.5. Договір діє з моменту здійснення Абонентові акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 4.2., та протягом шести календарних місяців з моменту досягнення нульового балансу Особового рахунка.
4.6. У випадку, якщо здійснено акцепт публічної оферти та не з’ясовано можливість підключення, чи/або така можливість відсутня, Оператор повертає передплачені Абонентові кошти.
5. Порядок надання Послуги
5.1. До складу Послуги, відповідно до цієї публічної оферти, не входить налаштування або діагностика устаткування Абонента, а також налаштування або діагностика програмного забезпечення, встановленого на устаткуванні Абонента.
5.2. Для одержання Послуги Абонентові необхідно мати устаткування з вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet. У випадку відсутності в устаткуванні вбудованого мережевого інтерфейсу, Абонентові необхідно придбати та самостійно встановити його в модуль розширення, за його наявності.
5.3. Для встановлення з'єднання з мережею Інтернет Абонентові необхідно встановити зв'язок між своїм устаткуванням та мережевим обладнанням Оператора. Устаткування Абонента повинно бути налаштовано згідно виданим для доступу до мережі Оператора мережевим реквізитам.
5.4. Після встановлення з'єднання Абонентові для перегляду буде доступним WEB-сайт Оператора та деякі інші WEB-сайти, повний перелік яких розміщено на WEB-сайті Оператора.
5.5. Для одержання Послуги Абонентові необхідно „ Розблокувати особистий рахунок “ на WEB-сайті Оператора. Після розблокування сервісу Абоненту надається відповідне повідомлення.
5.6. Для закінчення отримання послуги Абонентові необхідно розірвати з’єднання з мережею Оператора, або припинити використання Послуги за допомогою программного забезпечення що надається Оператором.
6. Обов'язки і права Оператора
6.1. Оператор зобов'язується :
6.1.1. З моменту укладання Договору надавати Абонентові Послугу за умови наявності на Особовому рахунку позитивного балансу;
6.1.2. Надати Абонентові для підключення статичну IP-адресу використовувану в мережі Оператора;
 
6.1.3. Передавати Інтернет-трафік Абонента до мережі Інтернет;
6.1.4. Надавати Абонентові в електронній формі в режимі реального часу доступ до статистичної інформації про стан його Особового рахунка на web-сторінці Особистого кабінету Абонента;
6.1.5. Розміщувати на WEB-сайті Оператора актуальну інформацію, необхідну Абонентові для одержання Послуги (адреси зон надання Послуги, умови надання Послуги, тарифи, інструкції, новини, у тому числі повідомлення про зміну та/або доповнення умов цієї публічної оферти й про зміну тарифів на надавану Послугу, відповіді на питання, що задаються найчастіше, і т.п.).
6.1.6. Вживати загальноприйняті технічні й організаційні заходи для забезпечення конфіденційності інформації, одержуваної або відправленої Абонентові. Доступ третіх осіб до інформації, одержуваної або відправленої Абонентові, забезпечується винятково відповідно до законодавства України;
6.1.7. Забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента;
6.1.8. Забезпечити якість надання Послуги в межах мережі передачі даних Оператора відповідно до вимог чинних нормативних документів;
6.2. Оператор має право:
6.2.1. В односторонньому порядку вносити зміни й доповнення в будь-які пункти цієї публічної оферти, а також змінювати тарифи на надавану Послугу з попереднім повідомленням Абонента через WEB-сайт Оператора не менш ніж за 10 (Десять) днів до дати набрання змінами чинності. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначених у дійсному пункті повідомлень.
6.2.2. У примусовому порядку припинити доступ Абонента до Послуги у випадку порушення Абонентові положень пункту 7.2. дійсної публічної оферти, а також у випадку надходження від правоохоронних органів офіційних повідомлень про протиправне використання Абонентові доступу до мережі Інтернет.
6.2.3. З метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, включаючи зміну схем маршрутизації трафіку в глобальну мережу Інтернет, у необхідних випадках проводити планові й позапланові перерви з повним або частковим обмеженням у наданні Послуги з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на WEB-сайті Оператора. Проведення технічного обслуговування й ремонту здійснюється Оператором у години найменшого навантаження на мережу.
6.2.4. Здійснювати відповідно до міжнародної практики без будь-якого повідомлення Абонента ту або іншу фільтрацію або блокування адресного простору й припиняти доступ Абонента до тих або інших об'єктів, інформаційних ресурсів і послуг мережі Інтернет (адрес, мереж, серверів, телеконференціям, списків розсилання тощо) як в Україні, так і за кордоном.
Обмеження доступу вводяться у випадку, якщо практика експлуатації відповідних ресурсів порушує загальноприйняті норми використання мережі Інтернет. Обмеження доступу стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента.
6.3. Відслідковувати інформацію, що приймається та отримується в процесі користування Послугою й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування Послуги або захисту Оператора й інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та чинному Законодавству.
7. Обов'язки і права Абонента
7.1. Абонент зобов'язується:
7.1.1. Самостійно налаштувати устаткування, необхідне для користування Послугою;
7.1.2. При підключенні до мережі Інтернет використовувати тільки устаткування, що має документи про сертифікацію, видані в порядку, установленому законодавством України;
7.1.3. У процесі користування Послугою поважати інтереси Оператора й інших Абонентів і не порушувати їх права;
7.1.4. Самостійно та регулярно перевіряти наявність змін і доповнень у порядку надання Послуги.
7.2. При користуванні Послугою Абонентові забороняється:
7.2.1. Використовувати Послугу в комерційних цілях, шляхом її перепродажу третім особам.
7.2.2. Передавати й розміщати в мережі Інтернет інформацію та програмне забезпечення, що містить комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти.
7.2.3. Використовувати Послугу для масового розсилання не запитуваних адресатами повідомлень комерційного, агітаційного й іншого характеру (спам).
7.2.4. Без дозволу володаря посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати за допомогою Послуги програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами.
7.2.5. Проводити розсилання рекламних, інформаційних і інших матеріалів іншим користувачам мережі Інтернет, крім випадків, коли адресати згодні одержати ці матеріали.
7.2.6. Відправляти по мережі Інтернет інформацію, розповсюдження, використання та володіння якою суперечить українському або міжнародному законодавству.
7.2.7. Використовувати мережу Інтернет для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, що пропагують насильство або екстремізм, що розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, що переслідують хуліганські або шахрайські цілі.
7.2.8. Фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передачі даних у мережу Інтернет.
7.2.9. Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправлення електронних листів за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу мережі Інтернет у явній формі дозволяє анонімність.
7.2.10. Здійснювати дії з метою зміни налаштування устаткування або програмного забезпечення Оператора або інші дії, які можуть викликати збої в їхній роботі.
7.2.11. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет, проведення або участь у спробах несанкціонованого доступу до мережевого обладнання інших користувачів, мережевих атаках та ін..
7.3. Абонент має право вимагати необхідну й достовірну інформацію про Оператора, статистику роботи в мережі Інтернет.
8. Порядок розрахунків
8.1. Доступ до Послуги надається Оператором Абонентові тільки при позитивному балансі Особового рахунка Абонента.
8.2. Абонент згодний з тим, що Оператор своїми технічними засобами здійснює контроль стану Особового рахунка Абонента. З моменту утворення нульового балансу на Особовому рахунку Абонента, доступ до Послуги автоматично припиняється й може бути відновлений тільки після поповнення Особового рахунку з використанням інших платіжних засобів платіжних систем (кредитних карток, Webmoney та ін..).
8.3. Оплата Послуги провадиться відповідно до діючих тарифів Оператора шляхом списання коштів з Особового рахунка Абонента.
8.4. Тарифи на Послуги, встановлені Оператором, включають збори й податки, що діють на території України.
8.5. Правила тарифікації визначаються Оператором самостійно.
8.6. Оплата Послуги здійснюється по тарифах, що діють на момент надання Послуги.
8.7. Максимальна тривалість окремої сесії при користуванні Послугою встановлюється Оператором. У випадку перевищення встановленої величини Оператором здійснюється примусове завершення сесії.
8.8. Абонентна плата узгоджується з Абонетом при виборі тарифного плану. Списання Абонентної плати з рахунка абонента здійснюється 1-го числа за наступний календарний місяць у автоматичному режимі.
9. Припинення доступу до Послуги
9.1. Оператор припиняє доступ Абонента до Послуги без попереднього попередження, по закінченню шести календарних місяців з моменту досягнення нульового балансу Особового рахунка Абонента.
9.2. Оператор має право припинити доступ Абонента до Послуги, якщо Абонент залучений або бере участь у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими що порушують правила й норми користування Послугою, викладені в цій публічній оферті, або такими що порушують вимоги Постанови КМУ «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», №720 від 09.08.2005 р.; Закону України "Про телекомунікації", №1280-IV, від 18 листопада 2003 р. та інше законодавство України.
9.3. При припиненні доступу до Послуги внаслідок порушення Абонентові правил користування Послугою, зазначених у пункті 7.2. цієї публічної оферти, невикористаний залишок коштів на Особовому рахунку Абонента відшкодуванню або поверненню Абоненту не підлягає.
9.4. При припиненні доступу до Послуги Оператор не несе відповідальність за повідомлення або неповідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення Абонента доступу до Послуги й за можливі наслідки, що можуть виникнути в результаті такого попередження або його відсутності.
10. Порядок розгляду претензій
10.1. Претензії пред'являються Абонентові у письмовому вигляді й підлягають реєстрації у встановленому в Оператора порядку.
10.2. Претензії, пов'язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням Послуг, приймаються протягом одного місяцю з моменту виникнення предмета претензії. Претензії, пред'явлені після закінчення зазначених строків, Оператором не розглядаються.
10.3. Розгляд претензій проводиться у встановлений законодавством строк.
10.4. При відхиленні претензії повністю або частково, або неотриманні відповіді у встановлені для її розгляду строки, Абонент має право заявити позов у судових органах відповідно до чинного процесуального законодавства України.
11. Відповідальність сторін. Форс-мажор
11.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Оператор не несе відповідальності:
11.2.1. За інформацію, поради, програмне забезпечення, самостійно отримані Абонентові через мережу Інтернет;
11.2.2. За будь-які витрати або збитки, які прямо або побічно виникли в результаті самостійного одержання Абонентові інформації й послуг через мережу Інтернет;
11.2.3. За збиток, що виник через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;
11.2.4. За збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентові за допомогою Послуги;
11.2.5. За прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги;
11.2.6. За якість Послуги – у випадках використання Абонентові несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентові програмного забезпечення і устаткування;
11.2.7. За нормальне функціонування й доступність окремих сегментів мережі Інтернет.
11.3. Оператор не гарантує:
11.3.1. Можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;
11.3.2. Абсолютну безперебійність доступу до Послуги;
11.3.3. Встановлення з'єднання з мережею Інтернет на максимально можливій швидкості.
11.4. Абонент повністю відповідальний за зберігання персональних і облікових даних, та несе всю відповідальність за збитки, що можуть виникнути через їхнє несанкціоноване використання.
11.5. Абонент несе повну відповідальність за всі звертання до Послуги й дії, початі через звертання до Послуги, що мали місце при введенні облікових даних.
11.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії непереборної сили (форс-мажор). Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань за Договором. До них відносяться стихійні явища (землетрус, повінь і т.п.), обставини громадського життя (воєнні дії, надзвичайний стан, великомасштабні страйки, епідемії й т.п.), заборонні заходи уповноважених державних органів (заборона перевезень, заборона торгівлі в порядку міжнародних санкцій, валютні обмеження тощо.). Протягом цього часу сторони не можуть заявляти взаємні претензії і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
12. Реквізити Оператора:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобальні Телекомунікаційні Системи»
Адреса абонентського відділу: 49101, м.Дніпропетровськ, пр.Пушкіна, 13, секція 4 

Договор вступил в силу с 11.02.2014
Ознакомиться с предыдущей версией договора можно здесь